Základní nastavení

 

Zde si můžete nastavit předvolby a chování programu při tvorbě a úpravě vystavených a přijatých dokladů

 

Základní nastavení

Základní sazba DPH v %: Zde můžete zadat Vámi nejčastěji používanou sazbu DPH. Tuto sazbu pak bude program automaticky doplňovat při tvorbě dokladů a vkládání položek na doklady. Pokud však budete vkládat položku ze skladu nebo máte v  adresáři zadanou sazbu pro odběratele, bude upřednostněna tato volba.

Základní fakturovaná měna: Zde zvolte základní měnu, ve které chcete fakturovat.

Základní splatnost: Základní doba splatnosti pro vystavené doklady. Pokud máte v adresáři u dodavatele uvedenou jinou dobu splatnosti, bude upřednostňována tato volba. Při platbách v  hotovosti je datum splatnosti upraven vždy automaticky na datum vystavení dokladu.

Zaokrouhlovat konečné částky: Nastavení formátu zaokrouhlování dokladů. Toto nastavení má nižší prioritu než nastavení přímo pro doklad a nebo při výběru přímo ve vystavených dokladech v políčku forma úhrady (FÚ).

Celkové ceny položek zaokrouhlovat na: Umožnuje nastavit přesnost zaokrouhlování celkových cen.

Formát zobrazování cen: Zde si můžete nastavit formát cen. Formátem cen lze změnit i počet zobrazených desetinných míst.

Vzhled tiskových sestav: Nastaví  výstupní tiskové sestavy pro celý ProFact na vzhled moderní (Elegant) nebo klasický (Classic)

Vzhled programu: Výběr z barevných schémat ProFactu.

Nastavit pro Autoservis/Běžné použití: Nastaví výstupní tiskové sestavy (Faktura, Zakázka) a INFOpole pro autoservis nebo zpět do výchozího stavu.

 

Nastavení systému

Používat našeptávač: Tato funkce Vám umožní při psaní v  tabulkách nebo na kartách zobrazení předvoleného textu z historie nebo ze skladu. Výběrem z  tohoto seznamu pak urychlíte samotné psaní. Podrobné použití funkce viz. Použít našeptávač

Dotazovat se na uzavření ProFactu: Pokud zaškrtnete tuto volbu, bude se při uzavření programu ProFact ptát, zda ho chcete opravdu opustit.

Zabezpečit vstup do ProFactu přihlášením: Pokud chcete zabezpečit vstup do programu přihlášením pomocí uživatelského jména a hesla, nadefinujte si uživatelské přístupy v části Uživatelé a zaškrtněte tuto volbu. Poté budete při spuštění programu vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla. Nejdříve je nutné vytvořit alespoň jednoho uživatele (nejlépe s oprávněním Administrátor), jinak nebude možné se do ProFactu přihlásit!

Logovat události systému a uživatelů: Funkce, která zaznamenává události uživatelů, např. vytvoření/smazání dokladu, skladové karty apod. V Nastavení - Logy událostí

Po spuštění programu otevřít naposledy otevřenou agentu: Tato funkce nastaví ProFact tak, aby se otevřel v agendě, ve které byl zavřen.

Zobrazovat na úvodní obrazovce zprávy: Zobrazí aktuální zprávy na úvodní obrazovce.

 

Chování při tvorbě dokladů

Při přechodu na nový rok začít počítat doklady od 1: Pokud používáte při vytváření vystavených dokladů masku pro číslo dokladu, bude zaškrtnuta tato volba a program zjistí, že vystavujete doklad již v  novém roce, začne počítat novou číselnou řadu od 1. Pokud volba nebude zatrhnuta, bude program při přechodu na nový rok pokračovat v  započaté číselné řadě. ProFact pozná přechod na nový rok podle data vystavení dokladu.

Přepočítávat cenu při vkládání položek dle aktuálního kurzu zvolené měny: Při zvolení této volby, bude prodejní cena skladové položky, po vložení na doklad, automaticky přepočítána dle aktuálního kurzu měny, podle které se na aktuálním dokladu účtuje. To stejné platí i při naskladňování položek v  Přijatých dokladech.

Automaticky vyplňovat adresu příjemce podle odběratele: Pokud bude tato volba zaškrtnuta, bude automaticky vyplněna adresa příjemce ve vystavených dokladech podle vybraného odběratele. Pokud chcete odběratele a příjemce vyhledávat zvlášť, nechte tuto volbu prázdnou.

Dotazovat se na ukládání nově založených subjektů: Pokud je v dokladu uveden subjekt, který ještě není v adresáři kontaktů, zeptá se ProFact na jeho uložení do adresáře.

Po vytištění dokladu automaticky uzamknout doklad: Každý doklad lze manuálně uzamknout pro zamezení dalších úprav. Pokud zaškrtnete tuto volbu, bude se doklad automaticky uzamykat po vytištění dokladu.

Upřednostňovat režim Přenesení daňové povinnosti: Pokud pracujete v  tomto režimu a většina Vašich dokladů je vystavena v  tomto režimu, můžete tuto volbu zaškrtnout. Poté bude doklad po založení automaticky vystaven v  tomto režimu. Režim přenesení daňové povinnosti lze zvolit i ručně přímo na kartě dokladu na záložce Vlastnosti dokladu.

Upozorňovat na automaticky vystavované doklady: Pokud máte u dokladů nastavenou možnost, že se má automaticky opakovat, bude při zaškrtnuté této volbě ProFact  při spuštění kontrolovat, zda se neblíží termín, kdy má být doklad zopakován. Pokud takové doklady najde, upozorní Vás a ukáže Vám seznam dokladů, které budete moct automaticky zopakovat.

 

Sdílené složky

Sdílené sestavy: V případě, že používáte ProFact na více PC a používáte upravené tiskové sestavy, můžete si zde nastavit cestu na nějaké síťové úložiště, kde tyto sestavy máte uloženy a vyvolat je přes Nástroje - Tiskové sestavy, přehledy a formuláře - Sestavy - Sdílené sestavy.